Công văn tập huấn 6 modul dự án THCS vùng khó

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Phòng GD&ĐT huyện Mèo Vạc
Người gửi: Phòng GD-ĐT Mèo Vạc
Ngày gửi: 13h:54' 22-01-2013
Dung lượng: 20.0 KB
Số lượt tải: 39
Số lượt thích: 0 người
UBND HUYỆN MÈO VẠC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÒNG GD&ĐT Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 13 /QĐ-PGD Mèo Vạc, ngày 22 tháng 01 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH
Thành lập Ban tổ chức tập huấn đại trà 6 Modul cho giáo viên THCS
thuộc mục tiêu Dự án giáo dục THCS vùng KKN

TRƯỞNG PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO HUYỆN MÈO VẠC

- Căn cứ Thông tư số 35/2008/TTLT/BGD&ĐT- BNV, ngày 14/07/2008 của Bộ GD&ĐT, Bộ Nội vụ, Thông tư liên tịch Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở GD&ĐT thuộc UBND tỉnh, Phòng GD&ĐT thuộc UBND huyện;

- Thực hiện Công văn số 981/SGD-GDTrH, ngày 14/9/2012 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Giang về việc Triển khai tập huấn 6 mô đun cho giáo viên THCS;
- Căn cứ Kế hoạch số 85/KH-SGD, ngày 16 tháng 10 năm 2012 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Giang về việc Tập huấn đại trà cho giáo viên trường THCS thuộc các huyện mục tiêu của tỉnh Hà Giang tham gia Dự án Giáo dục THCS vùng khó khăn nhất;

- Xét đề nghị của bộ phận chuyên môn THCS Phòng GD&ĐT huyện Mèo Vạc,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Thành lập Ban tổ chức tập huấn đại trà 6 Modul cho giáo viên THCS thuộc mục tiêu giáo dục THCS vùng Khó khăn nhất năm học 2012-2013. Gồm những ông (bà ) có tên sau:

( Có danh sách kèm theo )

Thời gian: từ ngày 26/01/2013 đến khi hoàn thành nhiệm vụ.
Điều 2: Nhiệm vụ của Trưởng ban và các thành viên.
- Thực hiện việc chỉ đạo triển khai tập huấn 6 Modul cho giáo viên THCS đầy đủ các nội dung và đúng thời gian qui định theo các cụm tập huấn và có sự báo cáo kịp thời đối với Trưởng ban.
- Chế độ: Thực hiện theo chế độ quy định hiện hành
Điều 3: Bộ phận tổ chức, chuyên môn phòng Giáo dục, các đơn vị trường học và những ông (bà) có tên ở Điều 1 căn cứ quyết định thi hành./.


Nơi nhận: TRƯỞNG PHÒNG
- Ban Lãnh đạo PGD;
- Bộ phận TCTH;
- CM TH, THCS;
- Như điều 3; ( Đã ký)
- TrangWeb phòng GD;
- Lưu VT.
Lâm Quang Hưng 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓