KH triển khai dạy học theo tài liệu Tiếng Việt lớp 1 - Công nghệ năm học 2013-2014

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Phòng GD&ĐT huyện Mèo Vạc
Người gửi: Phòng GD-ĐT Mèo Vạc
Ngày gửi: 22h:00' 09-02-2013
Dung lượng: 13.7 KB
Số lượt tải: 92
Số lượt thích: 0 người
UBND HUYỆN MÈO VẠC
PHÒNG GD& ĐT

Số: /KH - PGD

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Mèo Vạc, ngày tháng 02 năm 2013


KẾ HOẠCH
Triển khai dạy học theo tài liệu
Tiếng Việt lớp 1 - Công nghệ giáo dục năm học 2013 - 2014

Căn cứ công văn số Số: 05/KH - SGD, ngày 01 tháng 02 năm 2013 của Sở GD&ĐT tỉnh Hà Giang về việc Triển khai dạy học theo tài liệu Tiếng Việt lớp 1 - Công nghệ giáo dục năm học 2013 - 2014;
Phòng Giáo dục và Đào tạo xây dựng kế hoạch triển khai dạy học theo tài liệu Tiếng Việt lớp 1- Công nghệ giáo dục năm học 2013-2014 như sau:
1. Mục đích
- Tiếp tục thực hiện việc dạy học theo tài liệu Tiếng Việt lớp 1 - Công nghệ giáo dục nhằm nâng cao chất lượng giáo dục môn Tiếng Việt cấp tiểu học và tăng cường Tiếng Việt cho học sinh dân tộc thiểu số.
- Giúp giáo viên dạy theo chương trình Tiếng Việt lớp 1- Công nghệ giáo dục củng cố kiến thức về Tiếng Việt, tự tin, dạy học nhẹ nhàng, hiệu quả.
2. Đối tượng tham gia
- 11 trường tiểu học đã tham gia thực hiện dạy học theo tài liệu Tiếng Việt lớp 1- Công nghệ giáo dục năm học 2012-2013. Năm học 2013-2014 thực hiện dạy toàn bộ các lớp 1 tại điểm trường chính. Các lớp 1 tại điểm trường lẻ tùy theo điều kiện các trường lựa chọn và tham gia.
- Các trường tiểu học, trường PTDTBT tiểu học tự đăng ký tham gia thực hiện dạy học theo tài liệu Tiếng Việt lớp 1- Công nghệ giáo dục năm học 2013-2014.
3. Thời gian, nội dung triển khai
Thời gian triển khai thực hiện một số công việc
- Tổ chức Hội thảo đánh giá việc triển khai dạy học theo tài liệu Tiếng Việt lớp 1- Công nghệ giáo dục
- Phòng GD&ĐT tiếp tục xây dựng kế hoạch tổ chức các Hội thảo cấp huyện về dạy học theo tài liệu Tiếng Việt lớp 1- Công nghệ giáo dục ngay trong học kỳ II năm học 2012-2013.
- Các trường tổ chức cho tổ chuyên môn tổ chức đánh giá, báo cáo kết quả thực hiện dạy học theo tài liệu Tiếng Việt lớp 1 - Công nghệ giáo dục đối với các lớp 1- Công nghệ năm học 2012-2013. Phân tích rõ những hạn chế và giải pháp, sáng kiến của giáo viên trong quá trình dạy - học theo tài liệu Tiếng Việt lớp 1 - Công nghệ giáo dục.
Nội dung triển khai
- Dạy học theo tài liệu Tiếng Việt lớp 1- Công nghệ giáo dục (dạy môn Tiếng Việt lớp 1), các môn thực hiện theo quy định của Chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học tại Quyết định số 16/2006/QĐ - BGDĐT ngày 05/5/2006.
- Giáo viên dạy học theo tài liệu Tiếng Việt lớp 1- Công nghệ giáo dục (môn Tiếng Việt lớp 1) không phải lập kế hoạch bài dạy.
- Học sinh và giáo viên sử dụng Sách giáo khoa Tiếng Việt lớp 1; vở Em tập viết lớp 1 và Thiết kế Tiếng Việt lớp 1 như sau (tài liệu thí điểm):
+ Đối với giáo viên sử dụng: Sách giáo khoa Tiếng Việt lớp 1 tập 1, 2, 3; vở tập viết (Em tập viết lớp 1) tập 1, 2, 3; Thiết kế Tiếng Việt lớp 1 tập 1, 2, 3.
+ Đối với học sinh sử dụng: Sách giáo khoa Tiếng Việt lớp 1 tập 1, 2, 3; vở tập viết (Em tập viết lớp 1) tập 1, 2, 3.
4. Nhiệm vụ cụ thể
Đối với các đơn vị trường học:
- Lập danh sách các lớp tham gia triển khai dạy học theo tài liệu Tiếng Việt lớp 1- Công nghệ giáo dục và tổng hợp số học sinh, Sách giáo khoa, vở tập viết, thiết kế bài dạy Tiếng Việt lớp 1 năm học 2013-2014, báo cáo về Phòng Giáo dục và Đào tạo (bộ phận chuyên môn TH) chậm nhất ngày 25/2/2013 (theo biểu mẫu gửi kèm).
- Các trường xây dựng kế hoạch mở lớp 1 và lựa chọn giáo viên (cả giáo viên dự trữ) có năng lực chuyên môn, kinh nghiệm trong dạy học để dạy lớp 1 theo tài liệu Tiếng Việt lớp 1- Công nghệ giáo dục năm học 2013-2014.
- Tham mưu với UBND xã tổ chức tuyên truyền tới phụ huynh học sinh lớp 1 năm học 2013-2014 về dạy học theo tài liệu Tiếng Việt lớp 1- Công nghệ giáo dục (dạy môn Tiếng Việt).
Đối với phòng Giáo dục và Đào tạo:
- Báo cáo tổng kết và đánh giá việc triển khai dạy học theo tài liệu Tiếng Việt
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓